مهارت های زبانی (قسمت ۳)

گفتن

دومین مهارت زبانی ، مهارت گفتار ، یکی از پیچیده ترین مهارت های زبان آموزی است ، زیرا فرد باید به نظام آوایی ، صرفی ، نحوی ، معنایی و کلامی به اندازه کافی مسلط باشد. فرد باید بتواند با استفاده از واژه هایی که در اختیار دارد با دیکران ارتباط شفاهی برقرار کند و پیامی را که در ذهن دارد را به شنونده منتقل کند .

گفتار دو مرحله دارد :

مرحله ی اول :برنامه ریزی یعنی ایجاد پیام در ذهن و سامان دهی آن 

مرحله ی دوم :اجرا یعنی تبدیل معنای ذهنی به آوا و تولید گفتار 

 

تقویت گفتن 

۱- معلم شعری را برای بچه ها می خواند و از انها می خواهد تا آن را حفظ کنند . (هدف : تلفظ صحیح )

۲- پرسش و پاسخ کوتاه (هدف : آشنایی با آهنگ جمله های پرسشی و خبری و هم چنین تقویت گفتار )

۳- بیان احساس و عقاید ( هدف : تقویت زبان گفتار و استفاده از جمله های ساده )

۴- جمله سازی ( هدف : کاربرد کلمه ها در جمله و تقویت مهارت گفتار خلاقانه )

۵- توصیف ( هدف : تقویت مهارت گفتاری ، دقت در ارائه ی جزئیات )

۶- خلق داستان به کمک تصویر (هدف : تقویت مهارت گفتار و ارتباط بین جمله ها )

۷- باز آفرینی ( هدف : استفاده از مواد دیداری ، شنیداری ، نوشتاری و باز آفرینی آن با مواد گفتاری )

۸- پاسخ شفاهی به سوالات ( هدف : تقویت مهارت گفتار و پاسخ به سوال های برگزیده از آنچه خوانده یا شنیده می شود )

۹- صدا گذاری ( هدف : تولید گفتار خلاقانه با توحه به موقغیت رقابت )

۱۰- قصه گفتن ( هدف : تقویت مهارت گفتار )

۱۱- اجرای نمایش نامه ( هدف : تقویت مهارت گفتار ، تقویت اعتماد به نفس )

۱۲- ساخت داستان (هدف : عبارت پردازی ، جمله سازی ، تقویت تفکر منطقی )

۱۳- واژه یابی ( هدف : استفاده از فرهنگ لغت )

۱۴ – مقایسه ( هدف : توانایی مقایسه ی دو پدیده ، تقویت گفتار )

۱۵- بازی های زبانی ( هدف : گسترش دایره ی واژگان و تقویت تفکر )