آدرس: اتوبان صدر شرق-خروجی منظریه کلاهدوز-نبش خیابان عرفاتی و منظریه

تلفن: ۲۲۷۹۷۰۳۲-۲۲۷۹۷۶۰۹-۲۲۷۹۸۶۹۴-۲۲۵۸۹۰۲۲-۲۲۵۴۷۲۹۹