شاید نتوانیم آینده ی فرزندانمان را تضمین کنیم ، اما می توانیم آن ها را برای آینده مهیا کنیم.