بازی اتللو و پنتاگو

سمینار علمی دانش آموزان

 

فعالیت گلدبرگ و رباتیک