دانش آموز با ورودی دیتای خام=خروجی دانش آموز با اطلاعات هدفمند