کدام حیوان است که از هر طرف نگاهش کنی انسان را می درد؟
پاسخ :
آن چیست که بدون صدا زنگ میزند؟
پاسخ : آهن