تیم ما را ببیند

کادر آموزشی دبستان سلام پیروز

خانم عاطفه قربان نژاد

خانم عاطفه قربان نژاد

آموزگار پایه اول
خانم مائده مدنی

خانم مائده مدنی

مربی پیش دبستان
خانم سارا ابراهیمی

خانم سارا ابراهیمی

مربی پیش دبستان
خانم فرانک اصغر زاده

خانم فرانک اصغر زاده

آموزگار پایه دوم
خانم راحله عبدالرضا

خانم راحله عبدالرضا

آموزگار پایه اول
خانم مریم اقتداریان

خانم مریم اقتداریان

آموزگار پایه دوم
خانم مرجان نبوی

خانم مرجان نبوی

آموزگار پایه سوم
خانم مهدیه حاجی محمدی ملکی

خانم مهدیه حاجی محمدی ملکی

آموزگار پایه چهارم
خانم زهرا رحیمی

خانم زهرا رحیمی

مربی خوشنویسی
خانم پریسا رفائی علی آبادی

خانم پریسا رفائی علی آبادی

آموزگار ادبیات پنجم و ششم

آقای سهند سالاری

آقای سهند سالاری

آموزگارعلوم پایه های پنجم و ششم
آقای محمد حسام

آقای محمد حسام

آموزگار ریاضیات پایه های پنجم و ششم
خانم مرضیه حسن زاده

خانم مرضیه حسن زاده

آموزگار قرآن و هدیه ها
خانم زهرا وحید مهذب

خانم زهرا وحید مهذب

مربی هنر و خلاقیت
خانم مهسا وحیدی نیا

خانم مهسا وحیدی نیا

مربی پژوهش و آزمایشگاه

خانم وطن نژاد

خانم وطن نژاد

مربی رباتیک

آقای حامد احدی

آقای حامد احدی

مربی ورزش
آقای بابک خاقانی

آقای بابک خاقانی

مربی شطرنج

خانم زینت السادات موسوی شفتی

خانم زینت السادات موسوی شفتی

مدرس زبان انگلیسی
خانم سیده معصومه موسوی

خانم سیده معصومه موسوی

مدرس زبان انگلیسی
خانم سیده نرگس فرهنگی

خانم سیده نرگس فرهنگی

مدرس زبان انگلیسی
خانم مروارید صاحبان

خانم مروارید صاحبان

مدرس زبان انگلیسی
خانم مستانه زرافشار

خانم مستانه زرافشار

مدرس زبان انگلیسی
خانم مهفام قدیر

خانم مهفام قدیر

مدرس زبان انگلیسی
خانم نیره شهرابی

خانم نیره شهرابی

مدرس زبان انگلیسی
خانم ناهید آقامحمدی

خانم ناهید آقامحمدی

مدرس زبان انگلیسی
خانم نگین وزیری

خانم نگین وزیری

مدرس زبان انگلیسی
خانم نیلوفر عباسی

خانم نیلوفر عباسی

مدرس زبان انگلیسی