تیم ما را ببیند

کادر آموزشی دبستان سلام پیروز

خانم عاطفه قربان نژاد

خانم عاطفه قربان نژاد

مربی پیش دبستان
خانم مائده مدنی

خانم مائده مدنی

مربی پیش دبستان
خانم سارا ابراهیمی

خانم سارا ابراهیمی

مربی پیش دبستان
آموزگار پایه اول
خانم راحله عبدالرضا

خانم راحله عبدالرضا

آموزگار پایه اول

خانم لیلا زینتی

خانم لیلا زینتی

آموزگار پایه اول
آموزگار پایه دوم
خانم زهرا عبدلی

خانم زهرا عبدلی

آموزگار پایه دوم

آموزگار پایه سوم
خانم مرجان نبوی

خانم مرجان نبوی

آموزگار پایه سوم

خانم مهدیه حاجی محمدی ملکی

خانم مهدیه حاجی محمدی ملکی

آموزگار پایه چهارم
آموزگار پایه چهارم
خانم پریسا رفائی علی آبادی

خانم پریسا رفائی علی آبادی

آموزگار ادبیات پنجم و ششم

آقای سهند سالاری

آقای سهند سالاری

آموزگارعلوم پایه های پنجم و ششم
آقای محمد حسام

آقای محمد حسام

آموزگار ریاضیات پایه های پنجم و ششم
خانم مرضیه حسن زاده

خانم مرضیه حسن زاده

آموزگار قرآن و هدیه ها
مربی هنر و خلاقیت
خانم مهسا وحیدی نیا

خانم مهسا وحیدی نیا

مربی پژوهش و آزمایشگاه

خانم وطن نژاد

خانم وطن نژاد

مربی رباتیک
مدرس IT پایه ی پیش و اول و دوم

مدرس IT پایه ی چهارم و پنجم و ششم
آقای غلامرضا میراشه

آقای غلامرضا میراشه

مربی ورزش

آقای احمد سمیعی

آقای احمد سمیعی

مربی ورزش
آقای جعفر سهرابی

آقای جعفر سهرابی

مربی شطرنج
خانم زینت السادات موسوی شفتی

خانم زینت السادات موسوی شفتی

مدرس زبان انگلیسی
خانم سیده معصومه موسوی

خانم سیده معصومه موسوی

مدرس زبان انگلیسی
خانم سیده نرگس فرهنگی

خانم سیده نرگس فرهنگی

مدرس زبان انگلیسی
خانم مروارید صاحبان

خانم مروارید صاحبان

مدرس زبان انگلیسی
خانم مستانه زرافشار

خانم مستانه زرافشار

مدرس زبان انگلیسی
خانم مهفام قدیر

خانم مهفام قدیر

مدرس زبان انگلیسی
خانم نیره شهرابی

خانم نیره شهرابی

مدرس زبان انگلیسی
خانم ناهید آقامحمدی

خانم ناهید آقامحمدی

مدرس زبان انگلیسی
خانم نگین وزیری

خانم نگین وزیری

مدرس زبان انگلیسی
خانم نیلوفر عباسی

خانم نیلوفر عباسی

مدرس زبان انگلیسی