تیم ما را ببیند

کادر آموزشی دبستان سلام پیروز

مرضیه حسن زاده

مرضیه حسن زاده

آموزگار قرآن و هدیه ها
پریسا رفائی آبادی

پریسا رفائی آبادی

آموزگار ادبیات پنجم و ششم
احمد سمیعی

احمد سمیعی

مربی ورزش
غلامرضا میراشه

غلامرضا میراشه

مربی ورزش
سمیه حاجی علی

سمیه حاجی علی

آموزگار پایه چهارم
مهدیه حاجی محمدی ملکی

مهدیه حاجی محمدی ملکی

آموزگار پایه چهارم
ملیحه اعرابی

ملیحه اعرابی

آموزگار پایه سوم
مرجان نبوی

مرجان نبوی

آموزگار پایه سوم
پریوش احمدی

پریوش احمدی

آموزگار پایه دوم
زهرا عبدلی

زهرا عبدلی

آموزگار پایه دوم
مرضیه مولایی

مرضیه مولایی

آموزگار پایه اول
راحله عبدالرضا

راحله عبدالرضا

آموزگار پایه اول
جعفر سهرابی

جعفر سهرابی

مربی شطرنج
طبیه فردوس آرا

طبیه فردوس آرا

مربی هنر
مائده مدنی

مائده مدنی

مربی پیش دبستان
عاطفه قربان نژاد

عاطفه قربان نژاد

مربی پیش دبستان
سارا ابراهیمی

سارا ابراهیمی

مربی پیش دبستان
مائده اسلامی

مائده اسلامی

مربی پیش دبستان
فرخنده سلطانی

فرخنده سلطانی

آموزگار قرآن و هدیه ها