خوشحالم که می‌توانم به چشمها و دست‌هایت نگاه کنم که چطور کنجکاوانه دنیای اطراف را می‌کاوند و می‌آموزند.
خوشحالم که می‌توانم یک روز در سال بیش از همیشه به بودنت و داشتنت افتخار کنم.
خوشحالم که می‌توانم معلم تو باشم تا با تو در کشف این دنیا همراهی کنم و از دریچه‌ی چشم‌های تو به دنیا نگاه کنم.
خوشحالم که آبان‌ماه به داشتنت در سیزدهمین روز خود می‌بالد.
روزت مبارک دانش‌آموز من❤