محتوای زبانه به اینجا می رود …
Subject:Phonics:apple,bird,cat,dog
Class book:Page 11
Work book:Page 11
Assignment:Do Part 3 of page 11

تمامی حقوق محفوظ است.