آقای جلال ملکی مدیر روابط عمومی و سخنگوی آتشنشانی تهران با بچه های سلام پیروز صحبت می کنند.