اولین جلسه ی شورای دبیران تابستان ۱۴۰۲

اولین جلسه ی شورای آموزگاران تابستان ۱۴۰۲ در حیاط مدرسه برگزار شد