افتتاحیه ی پایگاه تابستانی با حضور دانش آموزان عزیز و اولیای محترم