جلسه آشنایی با کادر و آموزگاران دبستان سلام پیروز

جلسه آشنایی با کادر و آموزگاران دبستان سلام پیروز و جلسه فرزند پروری با جناب آقای دکتر علیرضا تبریزی