جلسه آموزش خانواده همراه با معرفی کادر جدید اجرایی و مسئول دپارتمان زبان – دوره دوم